VertrouwensPersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO)

Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
• agressie en geweld;
• seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten;
• pesten;
• discriminatie.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
• Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. We noemen dit “sparren”; het is nog geen melding!
• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
• De aanmelder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
• Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
• Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
• Er is een geheimhoudingsplicht, tenzij het gaat om strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Al onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd conform de LVV eisen;