Wettelijke verplichtingen

Ongewenste omgangsvormen

Er is geen enkele wettelijke verplichting om binnen een organisatie een VertrouwensPersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) aan te stellen. Maar organisaties, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wel wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan alle medewerkers en vrijwilligers. Zij moeten aandacht schenken aan de PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) van hun medewerk(st)ers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Ondanks dat een aanstelling van een vertrouwenspersoon niet verplicht is, stellen rechters in hun uitspraak werkgevers toch regelmatig in het ongelijk als er binnen de organisatie geen vertrouwenspersoon is aangesteld en geven zij hoge (ontslag)vergoedingen aan benadeelde werknemers.
De uitleg is te vinden te vinden in diverse jurisprudentie en in de instructienorm van het ministerie van SZW. Ook is in de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 3, lid 2 de verplichting opgenomen om binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren dat is gericht op voorkoming, en als dat niet mogelijk is, op beperking van PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA).
Hieronder vallen:
• agressie en geweld,*
• seksuele intimidatie,*
• discriminatie,*
• pesten,*
• werkdruk.
*valt binnen het Beleid Ongewenste Omgangsvormen.

Elk bedrijf doet er dus goed aan om er alles aan te doen om te voorkomen dat een medewerker psychisch in de knoop raakt.
Integriteit
Werknemers moeten veilig een (vermeende) misstand kunnen melden bij hun werkgever. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokken-luidersregeling verplicht. De regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. Deze Vertrouwenspersoon Integriteit kan zowel intern als extern worden aangesteld.