De OR en de Vertrouwenspersoon

Samen zijn ze sterk.

Volgens de Arbowet moeten organisaties, vanuit hun zorgplicht, preventief beleid hebben rondom Ongewenste Omgangsvormen (OO) incl. PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) en Integriteit (I). Veel organisaties voldoen aan deze plicht door het aanstellen van één of meerdere vertrouwenspersonen en stellen hiervoor een “regeling Vertrouwenspersonen ”op. Bij het maken van deze regeling en de aanstelling wordt de OR betrokken. De OR heeft ook instemmingsrecht op allerhande regelingen en aanpassingen in het beleid rondom OO, PSA en I.

Verder kan de OR de rol van de vertrouwenspersoon helpen versterken door de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te delen. Hieruit blijkt periodiek of werknemers bij grote veranderingen bedrijfsmatig aan risico’s onderhevig zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. De vertrouwenspersoon kan zijn aanpak hierop (preventief) aanpassen.
De OR heeft op de RI&E ook een instemmingsplichtig en kan op hun beurt weer meedenken over de tijdsbesteding van een vertrouwenspersoon en over het aantal interne/externe vertrouwenspersonen gewenst zijn.

Door (minimaal) jaarlijks contact met elkaar te hebben komt er een wisselwerking opgang en kan je elkaar versterken. Een goed moment zou kunnen zijn het bespreken van het geanonimiseerde jaarrapport met daarin een overzicht van de meldingen die behandeld zijn. De OR krijgt zo een goede indruk van hoe het ervoor staat op de gebieden van Ongewenste Omgangsvormen, PSA en Integriteit binnen de organisatie, en kan dat als input gebruiken voor aanpassingen op het beleid van OO, PSA- en I.

Ondernemingsraad, bestuurders en vertrouwenspersonen; iedereen heeft zijn eigen taak als het gaat om het verbeteren van het werkklimaat binnen een organisatie.

Heeft u behoefte aan meer informatie neem dan contact met ons op!